पद्मश्री दर्डाशेठला बेडूक म्हणाले...

आज 'पद्मश्री'चा दर्डाशेठवर पुन्हा वार...
पद्मश्री दर्डाशेठला बेडूक म्हणाले...
हा हा हा
काहीही हां पद्म'श्री'