पद्मश्रीचे दर्डाशेठना खुले आव्हान...

बाबो,
आज तर पद्श्रीने दर्डाशेठना चांगलेच मैदान दाखवले...
कुस्ती खेळण्याचे दिले निमंत्रण...
तुझ्या अंगात फकस्त सुज हाय म्हणाले...